GDPR

GDPR - Politika zaštite podataka o ličnosti

Zaštita podataka i politika privatnosti

Metronik je posvećen zaštiti vaše privatnosti i obavezuje se da će marljivo čuvati vaše podatke o ličnosti stečene putem prijavnice, obrasca prijave za e-vesti, obrasca za prijavu pojedinačnih događaja i podataka prikupljenih u skladu sa vašim odobrenjem.

Podaci o ličnosti koji se čuvaju u našem sistemu za upravljanje odnosima sa klijentima (CRM) i uslugu distribucije e-pošte (Mailchimp) mogu biti sledeći: Ime i prezime, pozicija, kompanija, profesionalna adresa e-pošte, kontakt telefon.

Svrha obrade podataka o ličnosti

Metronik obrađuje podatke o ličnosti isključivo za obavljanje svojih zadataka i aktivnosti, naročito za: slanje Metronik biltena putem imejla, obaveštenja o događajima, prezentacijama i seminarima, slanje publikacija koje izdaje Metronik, pružanje komercijalnih poklona, slanje upita i ponuda.

Omogućavanje dostupnosti podataka o ličnosti trećim stranama

Metronik neće podatke o ličnosti dati na raspolaganje trećim stranama, osim ugovornim partnerima ako je to neophodno za sprovođenje gore navedenih ciljeva.

Pristup vašim podacima o ličnosti zaštićen je korisničkim imenom i lozinkom i može im pristupiti samo osoblje kompanije Metronik. Kao deo marketinških aktivnosti koje Metronik sprovodi u saradnji sa svojim direktorima vaši podaci o ličnosti mogu se prosleđivati trećim zemljama (EU i SAD). Metronik principi poštuju zahteve zaštite privatnosti između EU i SAD i ulažu sve napore da obezbede maksimalnu sigurnost sačuvanih podataka koji uključuju različite fizičke, tehničke i organizacione mere kao što su kodiranje veb linkova, sprečavanje pristupa neovlašćenim osobama, korišćenje sigurnih lozinki i sprečavanje upada.

Usluga MailChimp nadgleda uspeh isporuke poslatih imejlova prikupljanjem podataka o otvorenim porukama, klikovima na linkove, klijentima e-pošte i brauzerima, približnoj lokaciji, IP adresi, pretplaćivanju i odjavi, kao i neuspešnoj isporuci imejlova. Ovi podaci čuvaju se najviše 6 meseci od odjave sa imejlova.

Period čuvanja podataka o ličnosti - U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR-om Metronik će trajno čuvati prikupljene podatke o ličnosti.

Šta možete zahtevati?

Odobrenje za obradu podataka o ličnosti može se u potpunosti ili delimično opozvati slanjem pismene izjave upućene na imejl adresu odjava@metronik.si. Metronik će prekinuti obradu podataka o ličnosti na osnovu saglasnosti već naredni dan nakon otkazivanja. Zahtev za pristup podacima o ličnosti, ispravku, brisanje, ograničenje obrade, prenos podataka ili prigovor na obradu može se u svakom trenutku poslati na imejl adresu odjava@metronik.si koja predstavlja i kontakt adresu Metronik menadžera za upravljanje podacima o ličnosti. Prigovor protiv odluke menadžera u vezi sa zahtevom pojedinca na koga se podaci o ličnosti odnose mogu se podneti nadzornom organu.

Kolačići

Veb stranica Metronik koristi sledeće kolačiće:

  • NAZIV: _ga
  • IZDAVAO: Google analytics
  • TRAJANJE: 2 godine
  • SVRHA: Diferencijacija korisnika

Mere u slučaju kršenja politike zaštite podataka o ličnosti

U slučaju bilo kakvog kršenja politike upravljanja podacima o ličnosti od strane Metronika, Metronik će preduzeti sve razumne mere za procenu slučaja i po potrebi obavestiti osobu čija je zaštita podataka o ličnosti prekršena, kao i usvojiti druge mere u skladu sa važećim zakonodavstvom i propisom.

Podaci o ličnosti preuzeti od trećih strana Metronik nije odgovoran za postupke koje koriste veb stranice trećih strana kojima se može pristupiti putem linkova na veb stranici Metronik ili preko kojih možete pristupiti Metronik veb stranici, uključujući informacije ili sadržaje na njima. U slučaju da koristite link na veb stranici Metronik kojom ste preusmereni na uslugu treće strane ili veb stranicu, Metronik politika zaštite podataka o ličnosti nije važeća.

Za pretraživanje i interakciju između pojedinca na bilo kojoj veb stranici ili usluzi od strane treće strane, uključujući one koje imaju link ili oglas na veb stranici Metronik, primenjuje se politika zaštite podataka o ličnosti te osobe.

Izmene i dopune Politike zaštite podataka o ličnosti

Metronik zadržava pravo da izmeni politiku zaštite podataka o ličnosti bez prethodne najave. Izmene stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja. Zbog ovog prava, posetilac pristupa veb stranici Metronik koja je potrebna da detaljno prouči politiku zaštite podataka o ličnosti.